• دانه قهوه

دانه قهوه

نوشته جان  گوردون .ديمن وست 

ترجمه ابراهيم عطاری

قطع جيبی  96 صفحه

چاپ اول 

جان گوردون، نويســنده كتاب، الهامبخــش ميليونها خواننده در سرتاســر جهان شدهاست. او نويسنده هجده كتاب است، شــش عدد از پرفروشترين آنها عبارتند از: اتوبوس انرژی، نجار، اردوي تمرينی، برد شــما از رختكن آغاز ميشود، مزيت رهبری مثبتگرا و قدرت تيمی مثبت. او به پرورش رهبران، سازمانها و تيمهای مثبت بسيار علاقهمند است. جان گوردون به همراه ديمن وســت، نويسندگان كتاب حاضر، داســتاني جذاب را به رشته تحرير درآوردهاند و خواستار به اشتراكگذاری پيامی هستند كه زندگيشان را عوض نموده و ميتواند زندگی شــما را نيز تغيير دهد: قدرت در درون اســت. پــس دانه قهوه باش. نويســندگان كتاب معتقدند كه پيام دانــه قهوه يكي از مهمتريــن و تأثيرگذارترين پيامهايی است كه در جهان وجود داشته و اميدوارند كه اين داستان ساده و تأثيرگذار، شما و تيمتان را برای ايجاد تغييری مثبت دلگرم و ترغيب نمايد. هركجا كه رفتی و هر كاری كه انجام دادی، به ياد داشته باش كه تو دانه قهوه هستی و قدرت تغيير هر محيطی را كه در آن هستی، داری

110140

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

دانه قهوه

  • 280,000ریال