نمايي از فروشگاه مركزي انتشارات اطلاعات

آدرس : تهران،خيابان ميرداماد، خياابان نفت جنوبي

نمايشگاه و فروشگاه دائمي انتشارات اطلاعات

تلفن تماس : 29993411

email : info@ketabettelaat.com

shopورود به فروشگاه

نمايي از فروشگاه شماره دو انتشارات اطلاعات

آدرس: تهران ،خيابان انقلاب ،روبروي درب اصلي دانشگاه تهران

تلفن تماس : 66460734

email : info@ketabettelaat.com

shopورود به فروشگاه

ساختمان جديد موسسه اطلاعات و شركت ايرانچاپ

از سال 1377 در خيابان ميرداماد

تلفن تماس : 29999

email : ettelaat@ettelaat.com

shopورود به فروشگاه