درباره ما

بسم الله الرحمن الرحيم
 
مؤسسه اطلاعات با بيش از نودوپنج سال سابقه حضور در عرصه فرهنگ، در راستاى تحقق بخشيدن به رسالت فرهنگى و مطبوعاتى خود ، در سال 1363 بر آن شد كه در كنار انتشار نشريات مختلف خود  - همچون روزنامه اطلاعات ، اطلاعات بين‌‏الملل و مجلات اطلاعات هفتگى، جوانان امروز، دنياى ورزش، اطلاعات علمى، اطلاعات سياسى اقتصادى ، اطلاعات فرانسه ( روودو تهران) و حکمت و معرفت -  با‌‏توجه به امكانات بالقوه اين مؤسسه مطبوعاتى در سطح كشور، اقد ام به طبع و نشر كتب مختلف در زمينه‌‏هاى علمى، فرهنگى، مذهبى، تاريخى، سياسى،... و كودكان نمايد كه تاكنون جهت نيل به اين هدف، انتشارات اطلاعات توانسته بيش از 1000 عنوان كتاب در زمينه‌‏هاى مختلف منتشر نمايد و گامى هرچند محدود در راه رفع بخشى از نيازهاى دانش‌‏پژوهان در گوشه و كنار كشورمان بردارد ، كه خوشبختانه با حسن نظر اهل تحقيق مواجه گشته است.
همين استقبال است كه  انتشارات مؤسسه اطلاعات را بر آن مي‌‏دارد تا در انتخاب موضوعات و عناوين قابل چاپ در اين انتشارات دقت و سعى بيشترى مبذول دارد .
فروشگاه اينترنتي حاضر معرفى فشرده و كوتاهى است از آثاری که تاكنون دراين انتشارات به چاپ رسيده و منتشر گرديده است. در اين فروشگاه ، هر کتاب با توجه به رده ها و ردیفهای استاندارد شده بین المللی بر اساس فرمهای فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی (فیپا)، در دسته و گروه خاص طبقه بندی شده است . 
اميد  آنكه بتوانيم در آيند ه با بهره‌‏گيرى از پيشنهادهاى اهل ‌‏‌‏‌‏‌‏فرهنگ قدمهاى مؤثرترى در اين راه برداريم و بيش از اين پاسخگوى خواسته‌‏هاى بحق صاحبنظران باشيم.
 
انتشارات اطلاعات