• داستان پیامبران

داستان پیامبران 

 نوشته حمید یزدان‌پرست

قطع وزیری، 1124 صفحه، با جلد زركوب   چاپ ششم : 300000 تومان

كتاب «داستان پیامبران در تورات، تلمود، انجیل و قرآن و بازتاب آن در ادبیات فارسی» مشتمل بر 24 دفتر جداگانه درباره انبیایی است كه ذكرشان در قرآن و كم‌ و بیش عهدین آمده است. هر دفتر به چند بخش مستقل تقسیم می‌شود. مثلاً ترتیب دفتر اول كه مربوط به حضرت آدم(ع) است از این قرار است : 1. آدم در تورات، 2. آدم در تلمود، 3. آدم در قرآن، 4. مقایسه روایت تورات و قرآن،
 5. بازتاب داستان حضرت آدم در ادبیات فارسی. در بخش نخست، گزیده نسبتاً جامعی از روایت تورات (و در بخش‌های متأخر از، اناجیل) آورده می‌شود. بخش دوم به منتخبانی نسبتاً گسترده از تلمود اختصاص یافته است.

در بخش سوم، روایت تقریباً كامل مربوط به هر پیامبر از جای جای قرآن كریم استخراج گشته و با رعایت تقدم و تأخر زمانی و مكانی كنار هم چیده شده و روند روایی آن بازسازی شده است. در بخش چهارم، روایت قرآنی با روایت اصل كتاب مقایسه شده و عمدتاً به اختلافات به صورت خلاصه و گذرا اشاره شده است. در بخش پنجم، وجوه مختلفی از نحوه بازتاب هر یك از پیامبران در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار گرفته و به متون گوناگون نظم و نثر كهن استناد شده است.

 

 

110264

داستان پیامبران

  • 3,000,000ریال