• فلسفه زبان

فلسفه زبان

جهان به مثابه خانـوار

نوشته سرگئی بولگاكف                ترجمه محمدحسین وقار

قطع وزیری ، چاپ اول ، 320 صفحه

حقیقت اقتصاد همیشه موجب « تعجب» فلسفی مؤلف در قبال گذشته خود بوده و حقیقت فلسفه اقتصاد ـ مسئله انسان در طبیعت و طبیعت در انسان ـ هیچگاه از افق روحی او دور نشده است. به نظر مؤلف، تلاش اولیه برای استخراج معنی از این حقیقت، همان نظریه ماده‌گرایی اقتصادی با اصلاحات انتقادی متعدد است.

در پژوهش حاضر، مسئله اقتصاد همزمان در سه بعد مدنظر نویسنده قرار گرفته است: ابعاد علمی تجربی، فراباشنده انتقادی، و مابعدالطبیعی، و این پژوهش بر پایه هوی و هوس او تعیین نمی‌گردد، بلكه بر مبنای همان جوهر موضوع پیشنهاد می‌شود؛ زیرا همان چیزی كه در حوزه تجربی، عین «تجربه» را تشكیل می‌دهد و مسائلی را برای علم مطرح می‌سازد، وقتی از منظر اشكال شناختی دیده شود، ساخت «ذهن فراباشنده» را تشكیل می‌دهد و با توجه به ریشه‌های تحقیق عمق بیشتری می‌یابد.

این كتاب در نه فصل زیر سامان یافته است: مسئله فلسفه اقتصاد، مبانی نظریه اقتصاد از منظر فلسفه طبیعی، اهمیت كاركردهای بنیادین اقتصاد، در باب موضوع فراباشنده اقتصاد، ماهیت علم، اقتصاد به مثابه هم‌نهاد آزاری و نیاز، حدود جبرگرایی اجتماعی، پدیدارشناسی اقتصاد، ماده‌گرایی اقتصادی به مثابه فلسفه اقتصاد.

108730


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

فلسفه زبان

  • 550,000ریال