• تحـریـر روز

 تحـریـر روز

(یادداشتهای روزنامه همبستگی)

نوشته اردوان طاهری

با مقدمه دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

قطع رقعی ، 120 صفحه، چاپ اول، 5000 تومان

اردوان طاهری مجموعهای از مقالات سابق خود را که در شناخت هنر و فلسفه آن تحریر شده و در مجله همبستگی به چاپ رسیده، در کتاب حاضر جمعآوری کرده است. «هنر امروز»، «آشنای غریب»، «درد مشترک»، «هنر در بند سیاست»، «هنرمند و تعهد»، «هنرمند خالقی دیگر»، «هنرمند، فردیتی اجتماعی»، «ذهنیت بیتاب»، «بودن یا نبودن!»، «انتخاب، التزام بقا»، «هنرمند و وجاهت اجتماعی»، «هنر، نمود عقل جمعی» عناوین برخی مطالب این کتاب را تشکیل میدهد.

در بخشی از مقدمه دکتر باستانی پاریزی بر این کتاب آمده است: «ما بحمدالله هنرمندان نامدار فراوان داریم و بسیاری از آنان در شرایط دشوار چراغ هنر را در جامعه روشن نگاه داشتهاند ـ و راهنمای جوانان با ذوق هستند، اما متأسفانه بسیاری از آنها یادداشتها و نظریات خود را در باب فلسفه هنر و تاریخچه آن و حتی سرگذشت خویش ـ یا ننوشته و یا هرگز به چاپ نسپردهاند. مخلص پاریزی که این یادداشت را مینویسم ـ البته آنقدرها هم اهل هنر نیستم، ولی در بیهنری هم تا آن حد پیش نرفتهام که مصداق قول خواجه شیراز شوم که میفرماید: که بنده را نخرد کس به عیب بیهنری... و به همین دلیل برای ابراز خوشحالی سر از پا نمیشناسم و این یادداشت را در مقدمه کتاب دوست هنرمند آقای طاهری مینویسم ـ به حساب اینکه ولو با کلافی خریدار بازار یوسف هنر هستم...»


 


 


 


 


 


106866


تحـریـر روز

  • کد محصول:106866
  • موجودی:در انبار
  • 50,000ریال