• تائوته چینگ:طریق و فضائل آن

تائوته چینگ:طریق و فضائل آن

طریق و فضائل آن

ترجمه  از چینی به انگلیسی                                 توشیهیكو ایزوتسو و سیدحسین نصر

ترجمه و شرح به فارسی سیدحسین نصر

چاپ دوم: 308 صفحه  ـ 90 هزار تومان

«تائوته چینگ»، كتاب آسمانی تائوئی و یكی از معروف‌ترین مكتوبات دینی جهان است. دانشمندان نگارش آن را در قرن پنجم یا ششم قبل از میلاد می‌دانند. تائو هم طریق برای وصول به حقیقت است، هم خود حقیقت الهی در تمام مراحلش، از ذات حقیقت گرفته تا تجلیات آن؛ هم اصل و نهاد همه موجودات در دار هستی است، هم اصل هر عمل صحیح، تائو را نه ابتدائی است، نه انتهائی؛ جاویدان است و حاكم بر جهان هستی؛ پنهان است و عیان است؛ و هر چه هست، از حضور اوست.

صدها میلیون پیرو آیین تائوئی این متن را كتاب آسمانی خود می‌دانند؛ كتابی كه نه تنها اصول متافیزیكی و حِكمی دار هستی را بیان می‌كند، بلكه تعالیم اخلاقی و عملی در سطح فردی و اجتماعی را نیز روشن می‌سازد.

این كتاب بازمانده از سه هزارة پیش، متنی است كوتاه كه هر جمله‌اش پر از معناست. سبك تائوئی گنجانیدن بیشترین معناست در كمترین كلمات و ترجمه‌اش ناگزیر می‌بایست همراه با شرحی فلسفی، حِكمی و عرفانی باشد. از این روی دكتر سیدحسین نصر كه دستی در همة اینها دارند، افزون بر ترجمه ادبی متن، به شرح متن نیز پرداخته‌اند و آن را برای مخاطب ایرانی، تا اندازه بسیاری مفهوم كرده‌اند.

110240

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

تائوته چینگ:طریق و فضائل آن

  • 900,000ریال